Magyar Katonazene Napja 2016.

Magyar Katonazene Napja 2016.

MKN 2016. meghívó eleje hátulja média

A Magyar Honvédség katonazenekarai 2016. április 28-án hagyományos keretek között rendezte meg fegyvernemi ünnepségét két helyszínen a budapesti Petőfi Sándor laktanya díszkertjében és a Budai Vár – Hadtörténeti Intézet és Múzeumában. A fegyvernemi ünnepség szimbolikus alakja Ifj. Lehár Ferenc zeneszerző és katonakarmester, akinek hazai és külföldi zenei munkássága méltán erősíti a magyar katonazenei szakmát. 

Az ünnepségen részt vettek a Magyar Honvédség katonazenekarainak karmesterei, karmester-helyettesei, szólamvezetői, aktív és nyugállományú zenészei, valamint a Magyar Honvédség alakulatainak előjárói és a meghívott vendégek.

A központi ünnepség az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár laktanyájának szoborparkjában vette kezdetét, ahol ünnepi megemlékezés keretében megkoszorúzták a magyar katonazene jeles személyiségének id. Fricsay Richárd alezredes az egykori Királyi Magyar Honvédség főzeneigazgatójának szobrát. A katonai tiszteletadással megtartott koszorúzási ünnepségen megjelent Kun Szabó István dandártábornok a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Baráth Ernő ezredes MH Budapest Helyőrség Dandár megbízott parancsnoka, Csizmadia Zsolt ezredes, MH főkarmester, Dohos László nyugállományú főkarmester Liszt – díjas karmester.

A Himnusz elhangzása után Sárosi Péter százados, az MH Központi Zenekar zenekarvezetője mondott ünnepi beszédet, méltatva és megemlékezve egykori elődökről, a jeles a katonakarmesterről és a jelen katonazenészeiről.

Tisztelt tábornok, főtiszt, tiszt, altiszt hölgyek és urak, tisztelt katonazenész kollégák nyugállományú bajtársak, kedves vendégeink!

   Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Katonazene Napja alkalmából megrendezett koszorúzási ünnepségen itt a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár központi laktanyájának díszkertjében. Ha körülnézünk, a díszkert szemet gyönyörködtető szobrai között látnunk kell, hogy minden szakmának megvannak a maga büszkeségei, etalonjai, és ha magállunk a szobrok előtt eszünkbe kell jusson az is, hogy ezek a nagyszerű emberek, mit tettek a hivatásukért, magyarságunkért, a világért és kultúránkért. Ekkor ezek a szobrok nem csak azért állnak itt, hogy díszítsék a teret, hanem hogy lélekemelő támogatást nyújtsanak mindennapjainkhoz. Éppen ezért fontosak az ünnepi alkalmak, így a fegyvernemi napok a Magyar Honvédség életében, hiszen képes összekovácsolni a szakma önbecsülését és a benne dolgozó emberek hitét abban, hogy az emberi szellem képes hegyek megmozdítására is.

 A magyar katonazenének is megvannak a maga példaképei, akik erősítik és előreviszik szeretett hivatásunkat. A szakmai napon rájuk emlékezni mindig különleges alkalom, kiváltképp abban az évben, amikor a Magyar Honvédség katonazenekarainak megalakulásának 120. évfordulóját ünnepelhetjük. A magyar katonazene történelmi léptékben is hosszú utat járt be, amikor 1896-ban Magyarország hét honvéd kerületében létrejöttek a zenekarok és kiváló katonakarmesterek szakmai vezetése mellett kezdték el működésüket. Köztük található az a fiatal karmester is, aki Székesfehérváron példaértékű zeneéletet teremtett, akiről a mai ünnepségünk keretében hálás tisztelettel emlékezhetünk meg.

Fricsay Richárd alezredes szakmai munkásságát korszakalkotónak nevezhetjük, pedig katonakarmester kollégái is igazi legendák voltak – elég ha csak ifj. Lehár Ferenc, dezseri Bachó István, Kraul Antal és Pécsi József nevét említjük! Fricsay élete egybeforrt a magyar katonazene önálló korszakának kezdetével. Személye összekötő kapocs a Habsburg Monarchia és a Magyar Honvédség katonazenéje között, amely még különlegesebbé varázsolja a közel fél évszázados zenei munkásságát. Morvaországi származása ellenére ízig-vérig magyarnak vallotta magát, és kötelességének érezte a magyar zenekultúra értékeinek és a magyar honvédelem hagyományainak ápolását, amely zeneszerzői és karmesteri munkássága is híven tanúskodik. Tisztán látta át a katonazene különböző időszakainak szakmai kihívásait, működésének aktuális lehetőségeit a honvédségen és a civil társadalom belül. Egyértelmű érdeme volt abban, hogy korszakának katonazenéje a legszínvonalasabb zenei együtteseit mondhatta magáénak.

Élete a katonazenéről szólt, amely kitüntetései és pályatársainak elismerései is méltón bizonyítanak – kilenc magas rangú szolgálati érdemrend tulajdonosaként. Zenész generációk sokaságát nevelte a zene és a haza szeretetére. Személye többek között abban is egyedülálló, hogy első alkalommal ő szervezhette meg a katonazenekarok működési és finanszírozási hátterét egy olyan országban, amely egész Európában a legtöbbet veszítette az I. világháborút követően. Mégis e korszakban tudott nagyot alkotni és olyan szakmai közeget maga mögött hagyni 1934-ben, hogy munkássága mind a mai napig kihat erre a szakmára.

   A fegyvernemi nap alkalmából köszöntsük a katonazenekarokat, amely sajátos fegyverneme a magyar haderőnek. A zenekarok kiválóan képzett, magasan kvalifikált zenészekből szerveződnek, akik tisztként és altisztként állnak a haza elhivatott szolgálatában. Zenei munkásságuk meghatározza a Magyar Honvédség ünnepeit és hétköznapjait. A katonai és nemzeti ünnepségek zenei kiszolgálásával, valamint a katonai és a magyar zenei hagyományok ápolásakor mindig kiemelt cél és nemes küldetés a haderő minél szélesebb körben történő népszerűsítése és bemutatása. A zenekar muzsikusa a feszes kiállású katona és az elhivatott művész ötvözete, akinek az elvárt katonai és alaki feladatok mellett a kultúra benne a zeneművészet minél szélesebb körben történő terjesztése a fő célja. Mindezt hitelesen csak úgy valósíthatja meg, ha a zenész a legmagasabb szinten tudja magát képezni és szinten tartani. Ha a szükség úgy hozza, akkor képes a legjavát adni emberségünknek, tettrekészségünknek a haza és a magyar családok védelmében akkor, amikor természeti katasztrófa vagy a világpolitikai helyzet idején az ország különböző szegletére vezényelték. A katonazenész fegyvernem tehát valóban sajátos, ugyanakkor nélkülözhetetlen része a haderőnek, melynek értékteremtő szerepe vitathatatlan. Hinnünk kell abban, hogy Magyarország és a Honvédelem közös akaratából fenntartott zenekarok gazdagítják az ország kultúráját és a katonai hagyományait.

 Álljon itt egy idézet Kodály Zoltántól: „Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”

 Egy szobor megkoszorúzása a múltra való emlékezés a jelenben, de egyben egy reménnyel teli fohász a jövő felé azzal az üzenettel, hogy egy közösségnek van hite a jövőben. Mindezzel e szobor be tudja tölteni azt a nemes célját, hogy Fricsay Richárd szellemisége közösségalkotó és -megőrző erőt teremtsen a katonazenei szakma számára. Így amikor elhelyezzük a koszorúkat Fricsay Richárd szobránál, nem csak a neves katonakarmester előtt, hanem korának katonazenéje előtt is tisztelettel meghajtjuk fejünket.

 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Az ünnepi beszéd után a Fricsay emlékmű megkoszorúzására került sor, amelynél koszorút helyezett el a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevében Baráth Ernő ezredes, megbízott parancsnok, a magyar katonazenei szakma nevében Csizmadia Zsolt ezredes, MH főkarmester és Kovács Tibor alezredes, MH Közpnti Zenekar karmestere, valamint a Fricsay Richárd katonazenei Hagyományőrző Egyesület nevében Sárosi Péter százados és Orth Gábor zászlós.

cikk_01

Id Fricsay Richárd alezredes – főzeneigazgató emlékszobrának koszorúzása.


Ünnepi Állománygyűlés

A fegyvernemi ünnepség a Budai Várban a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében folytatódott, ahol Ünnepi Állománygyűlés, Katonazenei Szimpózium és Ünnepi Hangverseny majd Koszorúzási Ünnepség került megtartásra.

Névtelen-2

Ünnepi állománygyűlés a Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében.

A rendezvényen megjelent Baráth Ernő ezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka, Dr. Kovács Vilmos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka, Mucsi István ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, Híradó Informatikai és Információvédelmi Főnökség, híradó és informatikai főnöke és Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere. Továbbá a rendezvényt Jelenlétével megtisztelte Jákob János dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium, Tábori Lelkész Szolgálat, Protestáns Tábori Lelkész Szolgálati Ág, protestáns tábori püspöke, Takács Attila dandártábornok, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, Lamos Imre dandártábornok, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka és Dohos László nyá. ezredes, a Magyar Honvédség nyugállományú főkarmestere.

Névtelen-1

Elnökségi asztal: Csizmadia Zsolt ezredes, Baráth Ernő ezredes, Dr. Kovács Vilmos ezredes, Mucsi István ezredes.

A Himnusz eléneklése után felolvasásra került dr. Simicskó István Honvédelmi Miniszter és dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök köszöntő levele.

Katonazenész Tisztek, Altisztek! Hölgyeim és Uraim!

 Tisztelettel és elismeréssel köszöntjük Önöket a Magyar Katonazene Napja alkalmából! A katonazene világából világhírűvé emelkedő zeneszerzőnk, Lehár Ferenc születésének napján emlékezünk meg a katonazene és a katonazenészek ünnepéről. A magyar katonazene szorosan összefügg Magyarország és honvédelmünk történelmével és a magyar zenetörténet változásaival.

A Magyar Honvédség keretein belül 1896-ban állították fel az első magyar katonazenekarokat. E korszak teremtette meg a magyar katonazene alapjait, és ez a magyar katonazene legjelentősebb időszaka is egyben. A katonazenekarok ebben a korszakban váltak a magyar kulturális élet meghatározó szereplőivé, amit a magas szakmai és zenei képességükkel értek el. Olyan neves karmesterek komponálták a legszebb magyar indulókat és más zeneműveket, mint Lehár Ferenc, id. Fricsay Richárd, dezseri Bachó István, vagy Kraul Antal. Az Önök elkötelezettségének, felkészültségének fontos helye és szerepe van a honvédség életében. A zene sajátos eszközével, értékformáló hatásával nagymértékben hozzájárulnak a katonaélet teljességéhez. Külön öröm és büszkeség számunkra, hogy mindezen értéket hazai és nemzetközi zenekari találkozókon, fesztiválokon, hangversenyeken való rendszeres szerepléseik és sikereik is igazolják. Képzettségük, tapasztalatuk, elhivatottságuk és fegyelmezett kiállásuk a katonai hivatás tekintélyét erősíti, művészi munkájuk értékeivel a magyar zenei életet gazdagítják. Mindezzel nagy szolgálatot tesznek a Magyar Honvédség társadalmi elismertségének erősítéséért.

Tisztelt Katonazenészek!

Köszöntjük a magyar katonazenét és katonazenészeket fegyvernemi napjukon, tisztelettel emlékezve elődeikre, akik történelmünk során lerakták művészetük alapjait, továbbvitték és fejlesztették e hivatást. Azt a hivatást, amely a katonák rendíthetetlen hazaszeretetének, a zene nyelvén megfogalmazott, legfontosabb kulturális missziós szerepét töltötte be minden korban. Kívánjuk, hogy a katonai hivatásukban és művész pályájukon egyaránt érjenek el kiemelkedő eredményeket. Képviseljék és népszerűsítsék a magyar katonai élet szellemi és kulturális értékeit, hagyományait. Ezekhez kívánunk sok sikert, erőt és egészséget!

 A köszöntő levél felolvasását követően elismerések átadására került sor.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes a Honvéd Vezérkar főnöke, elöljáró parancsnoka javaslatára, eredményesen végzett szakmai munkája elismeréséül, a Magyar Katonazene Napja alkalmából emléktárgyat adományozott Skripek Károly főtörzsőrmesternek a Budapest Helyőrségi Zenekar zenészének és Pesti Szabolcs törzsőrmesternek a Központi Zenekar zenészének. Az elismeréseket Baráth Ernő ezredes adta át.

Huszár János vezérőrnagy a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka a Magyar Honvédség kötelékében, beosztásaiban huzamos időn át végzett lelkiismeretes munkája és kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, a Magyar Katonazene Napja alkalmából emléktárgyat adományozott Pakó Attila főtörzsőrmesternek a Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, szólamvezetőjének, Vonnák Kinga főtörzsőrmesternek a Központi Zenekar zenészének, Simon Attila őrmesternek a Szentendre Helyőrségi Zenekar zenészének. Az elismeréseket Mucsi István ezredes adta át.

Névtelen-3

Mucsi István ezredes elismerést ad át Vonnák Kinga főtörzsőrmesternek a Központi Zenekar zenészének.

Baráth Ernő ezredes a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár megbízott parancsnoka az MH BHD-val történő kiemelkedő művészeti együttműködése elismeréséül, a Magyar Katonazene Napja alkalmából színes MH BHD logóval ellátott pajzsot adományozott Baranyi Anita főtörzsőrmesternek, a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, zenészének, arany-fekete mh bhd logóval ellátott pajzsot adományozott Horváth Attila főtörzsőrmesternek, a Veszprém Légierő Zenekar zenészének, MH BHD névadójának címkéjével ellátott bort adományozott Kajtár László őrmesternek, a Szolnok Légierő Zenekar, zenészének,

Bozó Tibor dandártábornok a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia parancsnoka beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, a Magyar Katonazene Napja alkalmából MH Altiszti Akadémia Pajzsot adományozott Szücs álmos törzsőrmesternek, a Tata Helyőrségi Zenekar, zenészének, sorszámozott parancsnoki érmet adományozott Fodor Béla őrmesternek,
a Kaposvár Helyőrségi Zenekar zenészének.

Takács Attila dandártábornok a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Parancsnoka az MH 5. Bocskai István Lövészdandár támogatása, valamint a Nemzetközi Katonazenekari Fesztiválokon nyújtott kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként a Magyar Katonazene Napja alkalmából emléktárgyat adományozott Csizmadia Zsolt ezredesnek a Magyar Honvédség főkarmesterének és  Márki Sándor törzszászlósnak a Szolnok Légierő Zenekar szólamvezetőjének.

Csizmadia Zsolt ezredes a Magyar Honvédség Főkarmestere a magyar katonazene területén végzett kiemelkedő művészeti munkássága elismeréséül, a Magyar Katonazene Napja alkalmából emléklapot adományozott Derecskei Zsolt őrmesternek, a Debrecen Helyőrségi Zenekar zenészének.

Az elismerések átadása után Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere ünnepi beszédében köszöntötte a katonazenei szakmát szerte az országban és megemlékezett a jelenkor katonazenéjének történelmi előzményiről is. Csizmadia ezredes hangsúlyozta: „a mi fegyvernemünk sajátos, ugyanakkor nélkülözhetetlen része a haderőnek. Tagjai kiválóan képzett elkötelezett muzsikusok, tisztek és altisztek egyaránt, akik a haza szolgálatát választották hivatásuk eszközéül.”

cikk_02

Beszédet mond Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere.

Katonazenei szimpózium

Az Ünnepi Állománygyűlés követően az MH Budapest Helyőrségi Zenekar történetéről tartott szakmai beszámolót Baczkó István őrnagy, a zenekar karmestere, aki vetítéssel egybekötött előadásában ismertette a zenekar múltját, zenei és szakmai munkásságát.

Ünnepi hangverseny

A fegyvernemi ünnepség ünnepi koncerttel folytatódott, amelyen az MH Budapest Helyőrségi Zenekar előadásában Giuseppe Verdi: Pünkösdi Királyság nyitánya, Johannes Brahms: 8. Magyar Tánca, Kovács András: Rubio-ja, Fricsay Richárd: Magyar Virtus Indulója, valamint Kéler Béla: Magyar Takarodója csendült fel. A zenekart Baczkó István őrnagy, karmestere és Nagy Zsolt Gábor százados a zenekar karmester-helyettes vezényelte.

Névtelen-4

Konferál Nagy Zsolt Gábor százados, a Budapest Helyőrségi Zenekar karmester-helyettese.

Koszorúzási ünnepség

A szakmai nap hivatalos programja a HM HIM díszudvarán ért véget, ahol a Hazát Szolgált Katonazenészek Emléktábláját koszorúzták meg az ünnepség résztvevői.

Az emléktáblájánál koszorút helyezett el: a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság nevében Mucsi István ezredes Híradó és informatikai főnök, a Magyar Honvédség, Vizéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevében Baráth Ernő ezredes, megbízott parancsnok,  a Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetése nevében Dr. Kovács Vilmos ezredes, parancsnok, a Magyar Honvédség Katonazenekarainak nevében Csizmadia Zsolt ezredes Magyar Honvédség főkarmestere és Kovács Tibor alezredes a Központi Zenekar karmestere, végezetül a Fricsai Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület nevében Sárosi Péter százados Egyesület elnöke és Héjasi László nyá. törzszászlós.

cikk_03

A katonazenekarok nevében koszorút helyez el Csizmadia Zsolt ezredes és Kovács Tibor alezredes.

A Fegyvernemi Nap a múzeum márványtermében megtartott állófogadással és baráti találkozóval zárult, ahol bemutatásra került a 11. Hangász – katonazenei szaklap.

 

 

Cikk: Sárosi Péter

Képek: Honvédelem.hu

 

 

 

 

 

Kategória: Hírek | A közvetlen link.